+ آشنایی با سازمان بهزیستی کشور
دکتر حبیب الله مسعودی فرید سازمان بهزیستی کشور اهداف درس انتظار می رود فراگیرنده، پس از گذراندن این درس، بتواند : تاریخچه و اهداف اصلی سازمان بهزیستی کشور را توضیح دهد


جمعه 9 دی 1390

عنوان آخرین یادداشتها